POROSITE DHE KTHIMET

1.POROSITE DHE KTHIMET

1.1 Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit mapo.eurolab.com.al, ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme.
1.2 Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të Eurolab,qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti,qoftë nëse ato tërhiqen në ambientet e Mapo Cash and Carry  apo magazinë të ndodhura në adresën e ushtrimit të aktivitetit të Eurolab.

1.3 Eurolab Internacional Grup shpk rezervon të drejtën të ndryshojë dhe përditësojë Kushtet e Pergjithshme në çdo moment.Kushtet e Pergjithshme të ndryshuara/përditësuara do të publikohen në faqen e internetit të Eurolab Internacional Grup shpk.Këto ndryshime/përditësime nuk do të zbatohen për porosi të kryera para datës së publikimit.

1.4 Për produkte të veçanta,Eurolab Internacional Grup mund të parashikojë kushte të veçanta,të cilat do të zbatohen përveç këtyre Kushteve të Përgjithshme.Kushtet e veçanta do të përcaktohen dhe publikohen me ofrimin e produkteve përkatës.

2.KRYERJA E POROSISË

2.1 Për të kryer blerje në rrugë elektronike,klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë për të vepruar.
2.2  Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë,e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur,çmimin total të produktit,si dhe koston e dorëzimit.
2.3 Për kryerjen e porosisë,klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta,të detyrueshme për identifikimin e tij.
2.4 Gjatë kryerjes së porosisë së parë dhe/ose gjatë regjistrimit të tij në faqen e internetit të Eurolab.Klienti duhet të japë emrin,mbiemrin,adresën e tij elektronike,si dhe fjalëkalimin e tij.
2.5 Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet sekret nga klienti.
2.6 Për çdo vizitë në faqen e internetit,klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e klientit,ose në rast se do të kryejë një porosi,klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
2.7 Informacionet e regjistruara nga sistemi i Eurolab shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive të kryera ndërmjet Eurolab dhe Klientëve.
2.8 Eurolab nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit,që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike,për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Eurolab të tilla si ngjarje të forcës madhore.

 

3.KOSTOT E DËRGIMIT

3.1 Këto dispozita zbatohen vetëm në rast se klienti zgjedh dërgimin e produkteve të blera në rrugë elektronike në adresën e Klientit.
3.2 Kostot e dërgimit përfshijnë kostot e trajtimit të porosisë dhe kostot e transportit.
3.3 Kostot e transportit të produkteve perfshihen në koston totale të porosise e cila nuk mund të jete më e vogël se 5.000 (pesëmijë) Lekë..
3.4 Porositë nëpërmjet faqes së internetit mapo.eurolab.com.al dergohen vetem ne Tirane-Durrës-Fier-Vlorë-Sarandë.

4.KONFIRMIMI I POROSISË

4.1 Pas kryerjes së porosisë,Eurolab i konfirmon klientit marrjen e porosisë nëpërmjet caktimit të numrit të porosisë.Klienti do të marrë një email/telefon, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin,sasinë,çmimin dhe numrin e porosisë.
4.2 Porosia e klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Eurolab. Data e konfirmimit figuron në email-in që i dërgohet klientit.
4.3 Porosia eklientit mund të anullohet nga Eurolab për çdo arsye,veçanërisht në rast mungese të informacionit të detyrueshëm për dërgesën e porosisë,por në cdo rast Eurolab do të informojë klientin mbi anulimin e porosisë.

5.KRYERJA E PAGESËS

5.1 Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga klienti në momentin e dorëzimit të produktit/produkteve dhe dokumentacionit tatimor sipas legjislacionit në fuqi,në CASH.

5.2 Në rast se  Eurolab gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit,pasi klienti ka konfirmuar se pranon dërgimin pjesor të porosisë.

6.ANULLIMI I POROSISЁ

6.1 Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij,në rast mospërmbushje nga Eurolab të afatit të dorëzimit të parashikuar në Pikën 8 më sipër,duke njoftuar me shkrim Eurolab në adresën zyrare të shoqërisë  ose me e-mail:mapo@eurolab.com.al.
6.2
 Kërkesa për anulim do të merret parasysh nga  vetëm nëse përgatitja,dërgimi apo dorëzimi e produkteve të porositura nuk ka ndodhur ndërmjet datës së dërgimit dhe marrjes së kërkesës.